จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา ราคา 45,000 บาท

ทัศนศิลป์ ป1

ทัศนศิลป์ ป2

ทัศนศิลป์ ป3

ทัศนศิลป์ ป4

ทัศนศิลป์ ป5

ทัศนศิลป์ ป6

โทรสอบถามส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2