จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาการงานและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ราคา 45,000 บาท

การงาน ป1

การงาน ป3

การงาน ป4

การงาน ป5

การงาน ป6

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษาชั้นที่ 1-6 ราคา 45,000 บาท