จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาการงานและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ราคา 5,000 บาท

การงาน ม1

การงาน ม2

การงาน ม3

การงาน ม4

การงาน ม5

การงาน ม6

โทรสอบถามเบอร์: 02-192-6691-2

ราคา 5000 บาท