จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

โปรแกรม ประวัติศาสตร์ชาติไทย

โปรแกรม ประวัติศาสตร์ชาติไทย

– เป็นโปรแกรมสื่อ CAI
– มีภาพเป็น Animation และเกมส์การศึกษา
– รวมชุดประวัติศาสตร์ทั้ง สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์
– รวมประวัติ ความเป็นมา ของแต่ละสมัย ไล่เรียงลำดับ
– มีตัวละครให้เรียนรู้เป็นภาพที่น่าสนใจ
– โปรแกรมบรรจุอยู่ใน USB flash drive
– เนื้อหารายละเอียดภายใน คลิ๊กที่ more detail

 

สุโขทัย

1. ประวัติความเป็นมาสุโขทัย

2. อาณาจักรสุโขทัย

3.ความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัย

3.1 ด้านเศรษฐกิจ

– ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของสุโขทัย

– ลักษณะทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย

– ระบบเงินตราในสมัยสุโขทัย

3.2 ด้านสังคม ความเชื่อ และศาสนา

– ลักษณะทางสังคมสมัยสุโขทัย

– ลักษณะทางวัฒนธรรม

– ลักษณะด้านศาสนา

– ลักษณะด้านศิลปกรรม

– ลักษณะด้านประติมากรรม

– ลักษณะด้านภาษา และวรรณกรรม

3.3 ด้านการปกครอง

– ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย

– รูปแบบของการปกครอง

– อาณาเขตการปกครอง

– การเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

4. ความสัมพันธ์กับต่างชาติ

4.1 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านนา

4.2 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรนครศรีธรรมราช

4.3 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรลังกา

4.4 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอญ

4.5 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรจีน

4.6 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรลาว

4.7 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรขอม

4.8 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรอยุธยา

5. พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย

5.1 ราชวงศ์นำถุม (ราชวงศ์ผาเมือง)

–  พ่อขุนศรีนาวนำถุม

–  ขอมสบาดโขลญลำพง

5.2 ราชวงศ์พระร่วง

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พ่อขุนบานเมือง

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ปู่ไสสงคราม

พญาเลอไท

พญางั่วนำถุม

พระมหาธรรมราชาที่ 1

พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท)

พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไท)

พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

พระยายุทธิษฐิระ

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

พระเชษฐาธิราช

พระอาทิตยวงศ์ (พระหน่อพุทธางกูร)

 

พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) (พ.ศ. 2077พ.ศ. 2111) (เจ้าราชธานีฝ่ายเหนือ)

พระนเรศวร (หลังเสด็จกลับจากหงสาวดีพ.ศ. 2127) (ตำแหน่งพระมหาอุปราชของอยุธยา) [4]

6. การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย

7.บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในสมัยสุโขทัย

7.1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

7.2 พ่อขุนรามคำแหง

 

 

อยุธยา

1. การตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

2. พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

2.1 พัฒนาการในด้านการปกครอง

– ระยะแรก

– ระยะเปลี่ยนแปลง

– ระยะตอนปลาย

2.2 พัฒนาการในด้านเศรษฐกิจการค้าและการต่างประเทศ

– สภาพเศรษฐกิจในอยุธยา

– การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

เอเชีย

– จีน

– ญี่ปุ่น

ตะวันก

– โปรตุเกส

– สเปน

– ฮอลันดา

– ฝรั่งเศส

– อังกฤษ

– เดนมาร์ก

– อาชีพสำคัญในสมัยอยุธยา

– เกษตรกรรม

– หัตถกรรม

– การค้า

2.3 พัฒนาการในด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

– สังคมในสมัยอยุธยา

– พระมหากษัตริย์

– เจ้านาย

– ขุนนาง

– ไพร่

– ทาส

– พระสงฆ์

– วัฒนธรรมและศิลปกรรม

– วัฒนธรรม

– ศิลปกรรม

:: ด้านสถาปัตยกรรม

:: ด้านจิตรกรรม

:: ด้านประติมากรรม

:: ด้านประณีตศิลป์

:: ด้านวรรณคดี

– ศาสนา

2.4 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

–  พม่า

–  อาณาจักรล้านนาไทย

– กัมพูชา

– ลาว

– ญวน

– มลายู

– ฟิลิปปินส์

– อินโดนีเซีย

3. เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยา – บี

3.1 ช่วงของการวางรากฐานให้มั่นคงในอาณาจักร

3.2 ช่วงความเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองและเศรษฐกิจ

4. การเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยา

4.1 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

4.2 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

5. บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา

5.1 ราชวงศ์อู่ทอง

5.2 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

5.3 ราชวงศ์สุโขทัย

5.4 ราชวงศ์ปราสาททอง

5.5 ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

6. บุคคลที่มีบทบาทในสมัยอยุธยา

 

กรุงธนบุรี

1. พระราชประวัติพระเจ้าตากสินมหาราชและการกอบกู้อิสรภาพ

2. การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

3. การป้องกันราชอาณาจักรและการขยายอาณาจักร

3.1 การขยายอำนาจไปยังเขมร

3.2 การขยายอำนาจไปยังลาว

4. การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในสมัยธนบุรี

4.1 การเมืองการปกครอง

4.2 ด้านเศรษฐกิจ

4.3 ด้านสังคม ศาสนา และศิลปกรรม

– ด้านสังคม

– ด้านศาสนา

– ด้านศิลปะและวรรณกรรม

4.4 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

5 เหตุการณ์ตอนปลายกรุงธนบุรีและการสิ้นสุดของอาณาจักร

6. สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรี

 

รัตนโกสินทร์

1.กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

1.1  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

1.2  กฎหมายและการศาล

1.3  เศรษฐกิจ

1.4  สภาพเศรษฐกิจ

1.5  สภาพสังคม

1.6  การศึกษา

1.7  การศาสนา

1.8  ขนบธรรมเนียมประเพณี

1.9 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

2. สมัยรัชกาลที่ 4 – ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7

2.1 ด้านการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการทำสนธิสัญญาเบาริง

2.2 ด้านการปกครอง

2.3 ด้านการปฏิรูปกฎหมายและการศาล

2.4 ด้านเศรษฐกิจ

2.5 ด้านการศึกษา

2.6 ด้านศาสนา

2.7 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี

2.8 ด้านศิลปกรรม

2.9 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

3. สมัยรัตนโกสินทร์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)

3.1 ด้านการปกครอง

3.2 ด้านเศรษฐกิจ

3.3 ด้านการศึกษา

3.4 ด้านวรรณกรรม และศิลปกรรม

3.5 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี

 

4. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

4.1 รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง

4.2  รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทะเลิศหล้านภาลัย

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง

 

4.3 รัชกาลที่ 3  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง

 

4.4 รัชกาลที่ 4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง

 

4.5 รัชกาลที่ 5  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– การเสียดินแดน

– พระเกียรติควรยกย่อง

4.6 รัชกาลที่ 6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง

 

 

4.7 รัชกาลที่ 7  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง

 

4.8 รัชกาลที่ 8  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง

 

4.9 รัชกาลที่ 9  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

– ข้อมูลส่วนพระองค์

– การครองราชย์

– พระราชประวัติ

– พระราชกรณียกิจ

– พระเกียรติควรยกย่อง


Special price : 6,000 baht