จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียนแบบ online
1. โปรแกรมติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows หรือ ระบบปฏิบัติการ linux เป็นอย่างน้อย
2. โปรแกรมทำงานแบบ Web Base Technology ที่ทำงานบนโปรแกรม web browser
3. สามารถนำเข้าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ และผลการเรียนจากโปรแกรมงานทะเบียน ศธ.01 (student2544 หรือ student 2551) และ ศธ.02 (std2011) ได้
4. ผู้ใช้สามารถกำหนดและเปลี่ยนรหัสผ่านของแต่ละคนได้
5. โปรแกรมแบ่งการทำงานตามรูปแบบผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ ส่วนนักเรียนและผู้ปกครอง ,ส่วนครูประจำชั้น,ส่วนบุคลากรภายใน,ส่วนงานกิจกรรม,ส่วนงานปกครอง ,ส่วนผู้บริหาร,ส่วนผู้ดูแลระบบ

โปรแกรมดูแลนักเรียน ในระบบ Online ทดสอบได้ที่
http://203.172.184.5/demoistudent/

ส่วน ผู้ดูแลระบบ
user :admin
password :1234

ส่วนอาจารย์ /ปกครอง/เจ้าหน้าที่
user : tewa
password :1234

ส่วนนักเรียน
user : 5221011001
ว/ด/ป เกิด : 09/12/2536

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online-1

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online-2

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online-3

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online-4

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online-5

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online-6

โปรแกรมดูแลนักเรียน และบริหารโรงเรียน แบบ online-7