จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ระบบงานวิชาการ

ระบบงานวิชาการ

– จัดเก็บแสดงประวัติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน
– แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ และ นักเรียนต่อห้อง
– สรุปปริมาณสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
– สรุปการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน
– แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
– สรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยของสถานศึกษา
– สรุปข้อมูลด้านครูสอน
– สรุปแผนงานและงบประมาณและปฏิบัติงาน
– สรุปงานด้านทะเบียน
– สรุปงานจัดการเรียนการสอน
– สรุปงานวัดและประเมินผลSpecial price : 35,000 baht เป็นแบบ stand alone

ระบบงานวิชาการ-1

Download : 2.TM_Demo.rar