จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ระบบงานพัสดุ

ระบบงานพัสดุ

– โปรแกรมระบบพัสุดนี้จะมีมีทั้งเนื้อหาและกฏระเบียบข้อบังคับทางพัสดุ
– โปรแกรมจะมีแบบฟอร์มสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ
– โปรแกรมจะสามารถจัดเก็บรายชื่อบริษัท และ รายชื่อพัสดุต่าง ๆ
– สามารถคำนวณค่าความเสื่อมของวัสดุต่าง ๆ ได้
– โปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ จัดหา ควบคุม เบิกจ่าย และ พิมพ์รายงาน ทางพัสดุได้
– ใช้งานง่ายเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย
– มีแบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่รูปแบบทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

Special price : 15000 baht

ระบบงานพัสดุ-1