จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ระบบงานทะเบียนและบุคลากร

ระบบงานทะเบียนและบุคลากร

– รวบรวมงานทะเบียนเก็บข้อมูลและประวัติต่าง ๆ ของอาจารย์และนักเรียน
– ประโยชน์คือ สามารถเรียกดูประวัติต่าง ๆ ของบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว
– บันทึกข้อมูล หรือ ผลงานต่าง ๆ ของอาจารย์ และ นักเรียนได้
– ใช้จัดเก็บประวัติการทำงาน ผลงาน ระดับขั้น ยศ ต่าง ๆ ของบุคลากรได้
– เก็บประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรภายในโรงเรียนได้
– สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่อยู่ภายโรงเรียน
– สรุปงานต่าง ๆ ให้อยู่ภายในระบบสารสนเทศ

 

ระบบงานทะเบียนและบุคลากร-1

 ราคาแบบ stand alone = 25,000 บาท

ราคาแบบ network ลงได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องภายในโรงเรียน = 150,000 บาท

Download : 3.PM_Demo.rar