จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-1

 

 

ชุดที่ 2

สื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-2

ชุดที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-3

 

 

ชุดที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาศาสตร์-4

 

ราคาชุดล่ะ 500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ flash drive

มีขายแบบ USB flash drive และแบบ network และ แบบ ออนไลน์